Возен ред на галии

Реакција на Скопје 2014-та и уништувањето на коритото и брегот на реката Вардар

Акцијата Возен ред на галии, имаше за цел да ја доведе до ниво на гротеска идејата за ѕидањето објекти во облик на Галии во коритото на реката Вардар. Идејата беше преку поставување на табли и налепници со Возен ред на повеќе локации во Скопје, да се даде акцент на апсурдноста на неподвижните галии. За оваа цел беа изработени 3 големи информативни табли и десетици налепници на кои беше испечатен имагинарен и хумористичен возен ред за скопските барокни галии. Идејата на оваа акција беше да се покаже нефункционалноста на урбаното уредување на коритото и кејот на реката Вардар и залудното трошење на јавните пари.

Galleys timetable, 30.07.2015

Reaction to Skopje 2014 and the destruction of the riverbed and the bank of the river Vardar

The action “Galleys timetable” aimed to bring the idea for building objects in form of galleys in the riverbed of Vardar River to a level of grotesque. The idea was to emphasize the absurdity of immobile galleys by placing timetables with signs and stickers in several locations in Skopje. For this purpose, 3 large information boards and dozens of stickers were made, on which an imaginary and humorous timetable for the baroque galleys was printed. The idea of this action was to show the dysfunctionality of the urban arrangement of the riverbed and the bank of the river Vardar and the wasteful spending of public money.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk