Како ќе изгледаше светот ако природата и универзумот беа корумпирани!

Aкција посветена на борбата против корупцијата

9-ти декември е меѓународен ден на борба против корупцијата. Kорупција во Македонија години наназад е во рангот на оние во Гамбија, Гвајана, Косово, Монголија и Панама. Од 44 држави во Европа, само две годинава се рангирани како покорумпирани од Македонија, која реномето за длабоко корумпирана земја го одржува со години. Еден од клучните атрибути за ваквото реноме е корупцијата при јавните набавки. Се проценува дека најмалку една четвртина од парите кои што се трошат за јавни набавки завршуваат во приватни џебови. Едновремено едни од најгласните критики кои Македонија ги добива од Европската унија се токму критиките за корупцијата. Со оваа акција на сликовит начин се обидуваме на граѓаните да им објасниме колку многу наши пари (пари на граѓаните кои властите ги управуваат а не се нивни) се трошат за коруптивни зделки и се одлеваат во приватни џебови додека образованието, науката, културата, социјалата, здравството, екологијата страдаат.

What would the world look like if nature and the universe were corrupted! 09.12.2019

Action dedicated to the fight against corruption

9th of December is the International Anti-Corruption Day. Corruption in Macedonia has been in the ranks of those in Gambia, Guyana, Kosovo, Mongolia and Panama for years. Of the 44 countries in Europe, only two have been ranked as more corrupt than Macedonia this year, which has maintained its reputation for being a deeply corrupt country for years. One of the key attributes of such a reputation is public procurement corruption. It is estimated that at least a quarter of the money spent on public procurement ends up in private pockets. At the same time, one of the loudest criticisms that Macedonia receives from the European Union is the criticism about the corruption issue. With this action we are trying to explain to the citizens in a vivid way how much of our money (money of the citizens that the authorities manage, but is not theirs) is spent on corrupt deals and poured into private pockets while education, science, culture, social affairs, health and ecology suffer.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk