Локалната иницијатива: (видео) КАЛИНКА, посветено на сите производители и одгледувачи на калинки.

Видеото е снимано 226 дена во Овоштарникот на Даниел Марџиев во атарот на с. Пирава, Валандово

Калинка (Punica Granatum)

Калинката со векови е симбол на плодноста и изобилието, она што порано биле митови за нејзината благотворност денеска го потврдува современата наука. Античкиот  симбол на плодноста и изобилието денеска е симбол на здравата храна и лековитост на овошјето.

Калинката е овошје на стариот свет кое потекнува од меѓуречието на Месопотамија и уште од предисторијата е населено во Медитеранот и на нашите простори.

Во РС Македонија калинката е најзастапена во Јужните делови, во регионот на Валандово, Богданци, Гевгелија и Дојран. За многумина од Валандовско/Богданскиот регион и денес калинката претставува симбол на плодноста, изобилието и домаќинлакот .

Снимател: Даниел Марџиев

Монтажа: Дарко Новевски

Продукција: Центар за современи уметности – Скопје 2020

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk