Андреј Ѓеоргиевски – ИДЕНТИТЕТ

“Архитектот ја зaмислува театарската позадина, го пишува сценариото и ги насочува  одговорите”, (Чуми).  Со превземање на примерот на деконструктивниот пристап на Чуми, авторот има за цел да ја анализира концептуалната темпоралност својствена на ова поднебје. Концептуалната конфузија што се огледува во сите аспекти од нашето постоење изминативе неколку децении, природно се манифестира врз архитектонскиот израз […]