Патокази со број на иселени лица во Реканско/Дебарскиот регион

Акција посветена на информирање на јавноста за енормниот тренд на иселување во Дебарско Реканскиот крај

Реканскиот крај е еден од најпогодените со иселувањето во Македонија, скоро 50% од вкупниот број на жители е на привремена работа во странство. Водени од овој податок решивме да ги комуницираме овие бројки со широката јавност и на национално ниво да поведеме дебата за енормните размери на иселувањето во Реканскиот и дебарскиот регион.

Roadmaps with the number of expatriates in the Reka/Debar region,

Action dedicated to informing the public about the enormous trend of emigration in the Reka/Debar region

The Reka region is one of the most affected regions by emigration in Macedonia; almost 50% of the total population is temporarily working abroad. Guided by this data, we decided to communicate these figures with the general public and on a national level to initiate a debate about the enormous scale of emigration in the Reka and Debar regions.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk