Прва помош за детски игралишта во Скопје

Акција за подобрување на условите на детски игралишта во Скопје

Идеата зад оваа акција и интервенција на 4 јавни детски игралишта беше да се сврти вниманието на граѓаните и на медиумите кон ужасните услови на многу детски игралишта во Скопје. Игралиштата се опасна средина за детската игра, полни со оштетени елементи на кои децата лесно можат да се повредат. За оваа акција поставивме шкафчиња за прва помош (бели метални шкафчиња со голем црвен крст на нив, полни со медицински материјали за итни случаи) на четирите нај оштетени и опасни детски игралишта во Скопје. Акцијата беше широко прифатена од јавноста и  медиумите и создаде голем импакт и јавен притисок. После акцијата Општините Центар и Општина Чаир објавија дека ќе започнат реконструкција на игралиштата кои беа таргетирани со оваа акција. Охрабрени од оваа акција, нашите колеги од другите градови одлучија да ја повторат акцијата во нивните заедници/градови.

First aid for children playgrounds in Skopje

Action for improving conditions on kids playgrounds in Skopje

The idea for this action and intervention on 4 public children playgrounds was to turn the citizens, as well as the media’s attention of the terrifying conditions of many children playgrounds in Skopje. The playgrounds are full of danger and damaged elements where children can be easily injured during their play. For this action we put first aid cabinets (white metal cabinets with a big Red Cross on it, full with first aid medical emergency supplies) on the 4 most damaged and dangerous playgrounds in Skopje. The acceptance for this action by the public and media was great and the action created great impact and public pressure. After the action the municipalities of Centar and Chair announced that they will reconstruct the playgrounds that were targeted by the action. Empowered by this action our colleagues from other cities decide to repeat the action in their communities/cities.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk