Точаци

Интервенција во насока на зголемување на безбедоста на велосипедистите

2015-та година беше година со најцрн биланс за велосипедистите во Скопје, во период од неколу месеци десетина велосипедисти беа жртви на сообраќајни несреќи.

Акцијата беше наменета за подобрување на велосипедската инфраструктура во Скопје. Самата акција се состоеше од скулптурално изведени флуоресцентни велосипеди со човечки силуети испишани со пораките:Јас кај да возам, Скопје е и мој град и Уште колку жртви? Кои беа поставени на три локации во Скопје (ул.Орце Николов, Рузвелтова и булевар Југославија). Велосипедите беа поставени како знак на предупредување поради се поголемиот број на сообраќајни несреќи во кои изминатата 2015-та година загинаа 12 велосипедисти меѓу кои имаше и неколку деца на вораст под 14 години. Едновремено интервенцијата беше и своевидно потсетување на ветувањата на градските власти дека ќе овоможат бебедно возење велосипеди и ќе означат велосипедски патеки. Акцијата беше одлично прифатена од граѓаните на Скопје, велосипедските иницијативи „На точак“ и „Коце врати ни ги улиците“. Интересно е што поставените велосипеди 3 месеци од нивното поставување сеуште беа на своите места што само по себе говори за успешноста на акцијата.

Bicycles,

Intervention aimed to increase the safety of cyclists

2015 was a tragic year for cyclists in Skopje. In several months, a dozen cyclists were victims of traffic accidents. The action aimed to improve the cycling infrastructure in Skopje. The action itself consisted of sculpturally designed fluorescent bicycles with human silhouettes, on which messages were written like: “Where should I drive?”; “Skopje is also my city!” and “How many more victims?”. The bicycles were placed at three locations in Skopje (Str. Orce Nikolov, Str. Ruzveltova, Blvd. Yugoslavia). The bicycles were set up as a warning sign for the growing number of accidents in which 12 cyclists were killed in 2015, including several children under the age of 14. At the same time, the intervention was a reminder of the promises from the city authorities that they will ensure safe cycling and mark bicycle paths. The action was well-received by the citizens of Skopje, as well as the bicycle initiatives “On Wheels” and “Koce give back our streets”. Interestingly, the placed bicycles were still in their places 3 months after their installation, which speaks about the success of the action

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk