Добредојдовте во Штип, најпомочуваниот град / Градот без јавен тоалет и јавна култура!

Акција спроведена од Штип Арт Активистите, посветена на ставање во функција на јавниот градски тоалет, и укажување на граѓаните за некултурното однесување (уринирање на жителите на Штип во влезовите од зградите низ централното градско подрачје).

Со оваа акција сакавме да пренесеме порака до локалните власти да се стави во функција градскиот тоалет исто така да пренесеме порака и до граѓаните да внимаваат на јавната култура и хигиена.

Welcome to Shtip, the city without public toilets and public culture!

An action conducted by Shtip Art Activism, dedicated to putting the public city toilet into function, and pointing out the citizens uncultured behavior (public urination in the entrances of buildings in the central city area). With this action we wanted to convey a message to the local authorities to put the public city toilet into function and to also convey a message to the citizens to pay more attention to public culture and hygiene.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk