About the exhibition “Artists & Refugees”

Изложбата „Уметници и бегалци“ содржи уметнички дела на тројца уметници од Северна Македонија, тројца од Косово и еден уметник од Украина. На почетокот на идејата за оваа изложба уметниците добија тешка задача да ги трансформираат личните приказни на бегалците од Украина во уметнички дела користејќи ја емоционалната моќ на уметноста да ги шират автентичните наративи на украинските бегалци и на овој начин да придонесат за ширење на вистината за војната и агресијата. Секој од уметниците на оваа изложба имаше слобода да одлучи и да создаде свој пристап во развојот на уметничкото дело.
Уметничките дела на оваа изложба се претставени во различни медиуми. Од чисти скулпторски форми на Маја Танева и Андин Бакија, до мобилни скулптури кои создаваат уникатна инсталација на мобилите на Ѓорѓе Јовановиќ. Делото на Озбек Ајваз во вид на скулптурална инсталација изработена од метал бара интеракција со публиката за да се добие целосна слика за уметничкото дело. Косовските уметници Диела Вала и украинскиот уметник Серхи Тиехов решија да ги споделат своите ставови и изразување преку класичните медиуми на сликање користејќи различни техники и пристапи. Конечно, Бутринит Паша како изведувачки уметник и театарски режисер се обидува да ја вклучи публиката со својата монодрама создадена во стил на извонреден театар насловена како „Кој ја сака мојата земја“.

На крајот на овој краток текст во име на организаторите сакаме да им изразиме длабока благодарност на бегалците кои прифатија да бидат дел од проектот и да ги споделат своите трогателни приказни со уметниците. Исто така, изразуваме длабока благодарност до нашата колешка Марија Королчук од мрежата на Женска иницијатива од Украина за сите организациски напори и поврзување на уметниците со бегалците.

The exhibition Artists and Refugees contains artworks of tree artists from North Macedonia, tree from Kosovo and one artist from Ukraine. At the beginning of the idea for this exhibition artists get heavy task to transform personal stories of refugees from Ukraine in to art works that will use emotional power of art to disseminate the authentic narratives of Ukrainian refugees and in this way contribute to spreading the truth about the war and aggression. Each of the artists on this exhibition have freedom to decide and create its own approach in developing of the artwork.

The artworks on this exhibition diverge in different mediums. From clean sculptural forms of Maja Taneva and Andin Bakija, to mobile sculptures that create unique installation of Gjorgje Jovanovikj and Ozbek Ajvaz sculpture that asks for interaction of audience in order to get whole picture of the art work. At same time Kosovo artists Diella Valla and Ukrainian artist Serhii Tiekhov decide to share their views and expression through classical media of painting on canvas using different techniques and approaches. Finally, Butrinit Pasha as performing artist and theatre direction is trying to include audience by his mono-drama created in manner of immersive theater entitles as “Who want my land”.
By the end of this short text on behalf of organizers we would like to express our deepest gratitude to the refugees that accept to be part of the project and share their touching stories with the artist. Also we express our deepest gratitude to our colleague Mariia Korolchuk from Women’s Initiative network from Ukraine for all organizational efforts and connecting artists with refugees.

Ekspozita “Artistë dhe Refugjatë” përmban vepra nga tre artistë nga Maqedonia e Veriut, tre nga Kosova dhe një nga Ukraina. Në fillim të idesë së ekspozitës artistët përpiqen t’i shndërrojnë në art historitë personale të refugjatëve ukrainas. Këto vepra përdorin fuqinë emocionale të artit për t’i përçuar rrëfimet autentike të refugjatëve ukrainas e kështu kontribuojnë në përhapjen e të vërtetës rreth luftës dhe agresionit. Secili prej artistëve në këtë ekspozitë e ka pasur lirinë të vendosë rreth drejtimit që do të marrë në krijimet artistike.

Veprat në këtë ekspozitë shpalosen në mediume të ndryshme. Nga format e qarta skulpturore të Maja Tanevës dhe Andin Bakijës, deri te skulpturat lëvizëse dhe instalimet veçanta të Gjorgje Jovanoviqit dhe Ozbek Ajvazit – skulptura që kërkojnë bashkëveprim nga ana e audiencës në mënyrë që të shpaloset gjerësia e veprës. Njëkohësisht, artistët nga Kosova, Diella Valla dhe artisti ukrainas Serhii Tiekhov, ndajnë pikëpamjet e tyre përmes pikturave në kanavacë, në teknika dhe qasje të ndryshme. Së fundi, Butrint Pasha, si artist performues dhe regjisor teatri, përpiqet ta përfshijë edhe audiencën, përmes monodramës “Kush e do tokën time?!”, të krijuar sipas mënyrës së “teatrit zhytës”.

Në fund të këtij teksti të shkurtër dhe në emër të organizuesve, duam ta përcjellim mirënjohjen tonë më të thellë për refugjatët që pranuan të jenë pjesë e këtij projekti dhe të ndajnë historitë e tyre prekëse me artistët. Shprehim mirënjohje edhe për kolegen tonë Mariia Korolçuk nga rrjeti Nisma e Grave nga Ukraina, për përpjekjen e saj në këtë organizim dhe bashkimin e artistëve me refugjatët.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk