About the project “Artists & Refugees”

Проектот „Уметници и бегалци“ има за цел да ги раскаже искуствата од војната и агресијата врз Украина на публиката во Северна Македонија, Косово и поширокиот регион на Европа. Примарна цел на проектот е да ги поттикне бегалците да ги споделат своите приказни за агресија со светот, користејќи ја емоционалната моќ на уметноста и посветеноста на уметниците за да ги трансформираат овие приказни и сведоштва во уметнички дела. Изработените уметнички дела кои што се претставени создаваат отворена порта за гласовите на бегалците од Украина да се слушнат во другите делови на светот преку универзалниот јазик на уметноста, придонесувајќи на тој начин во борбата со лажните вести и наративи кои се однесуваат на агресијата врз Украина.
Централен концепт на проектот е организирaње на 7 уметници од Македонија, Косово и Украина кои работат заедно со украинските бегалци во Романија, собираат интересни и трогателни приказни и сведоштва на бегалците, поврзани со агресијата врз Украина и војната. Главната идеја на проектот е да ги засили гласовите на украинските бегалци, давајќи им можност да ги споделат своите приказни со светот преку емоционалната моќ на уметноста. Проектот има за цел да ги поврзе бегалците со уметниците кои создаваат уметнички дела врз основа на нивните приказни и сведоштва.

Проектот е во реализација Центар за современи уметности – Скопје, Северна Македонија, СБункер – Приштина, Косово и WIN – Мрежа за интеграција на жените – Букурешт, Романија, поддржан од Програмата за дигитален активизам на TechSoup Network.

The project “Artists and Refugees,” aims to narrate the experiences of war and aggression on Ukraine to audiences in the North Macedonia, Kosovo and wider region of Europe. Its primary objective is to empower refugees to share their stories of aggression with the world, using emotional power of art and the expertise of artists to transform these stories and testimonies into artworks. The produced art pieces you are able to see create open gate for the voices of refugees from Ukraine to be heard in other parts of World through universal language of art.
The central concept of the project was assembling a group of 7 artists from Macedonia, Kosovo, and Ukraine to work together with Ukrainian refugees in Romania, engaging in conversations, collecting and compelling stories and testimonies of refugees related to aggression and war on Ukraine. The main idea of the project is to amplify the voices of Ukrainian refugees, providing them a possibility to share their stories with the world through the emotive power of art. The project seeks to connect artists with refugees, with artists creating artworks based on the stories and testimonies of the refugees.

The project is implemented by the Center for Contemporary Art – Skopje, North Macedonia, SBunker – Prishtina, Kosovo and WIN – Women’s Integration Network – Bucharest, Romania, supported by the Powered by TechSoup Network’s Digital Activism Program.

Projekti “Artistë dhe Refugjatë” synon të rrëfejë përjetimet e luftës dhe agresionit në Ukrainë për audiencën në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe rajone më të gjera të Evropës. Synimi parësor është mbështetja e refugjatëve për t’i ndarë historitë e tyre me botën, duke e përdorur fuqinë emocionale të artit dhe eksperiencën e artistëve për t’i shndërruar këto histori dhe rrëfime në vepra arti. Veprat që ju i shihni hapin portat për zërat e refugjatëve nga Ukraina, në mënyrë që të dëgjohen botërisht, falë gjuhës universale të artit.
Koncepti qendror i projektit ishte bashkimi i shtatë artistëve nga Maqedonia, Kosova dhe Ukraina me refugjatë ukrainas në Rumuni në biseda dhe përmbledhja e rrëfimeve të thella të lidhura me luftën në Ukrainë. Ideja kryesore e projektit është fuqizimi i zërave të refugjatëve ukrainas, duke u dhënë hapësirë që t’i ndajnë historitë përmes fuqisë emocionale të artit. Projekti synon të lidhë artistë me refugjatë, ndërsa artistët të krijojnë vepra arti të mbështetura në rrëfimet e refugjatëve.

Projekti zbatohet nga Qendra e Artit Bashkëkohor – Shkup, Sbunker – Kosovë dhe WIN – Rrjeti i Integrimit të Grave – Rumuni, mbështetur nga Programi për Aktivizëm Digjital i TechSoup Network.

Share this article:
you may also like
Montage Gallery

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk