Политика за приватност

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате веб – страната на Центар за современа уметност – Скопје, во понатамошниот текст ЦАЦ. 

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е ЦАЦ со седиште на адреса бул. Гоце Делчев, ДТЦ Мавровка Ламела А 1/10 – 1000 Скопје, Република Северна Македонија. 

Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Податоци кои подлежат на собирање

Категории на податоци кои се обработуваат

1.    Податоци за навигација

При посетата на интернет страната серверот, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

Самостојно ги одржуваме серверите и сите активности на веб страната ги спроведуваме интерно, вклучувајќи ги логовите кои се креираат и анализирањето на податоците кои се пренесуваат од посетите на нашата веб-страна.

1.    Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

Личните податоци кои ги прибираме од Вашата посета на нашата веб-страна, се оние кои Вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како би ни овозможиле да ги оствариме нашите надлежности утврдени согласно со закон.
Пример: име и презиме, адреса, контакт телефон, факс, email и потпис.

Како ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

Категориите на корисници на лични податоци

Не споделуваме податоци за Вас и/или за Вашата посета на нашата веб страна на трети лица, освен во следните случаи:

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката и се утврдени во (прегледот) со рокови на чување на личните податоци на Владата на Република Северна Македонија.

Кои се Вашите права?
Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашите офицери за заштита на лични податоци чии податоци се објавени на следниот линк.
 
Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност ќе се менува соодветно со промените на активностите во РКД.

Contemporary Arts Center - Skopje

Address: bul. Goce Delcev, DTC Mavrovka Lamela A 1/10
1000 Skopje, Macedonia 

Tel./fax: +389 2 3133-541
e-mail: scca@scca.org.mk

Team of CAC:

Anita Ivkovik
Director
anita@scca.org.mk

Nikola Pisarev
Project manager
nikola@scca.org.mk